ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Het doel van deze algemene verkoopvoorwaarde voor producten (hierna de “Algemene Verkoopvoorwaarden voor Producten”) is het bepalen van de voorwaarden voor de verkoop van producten (hierna te noemen “Product(en)”) door Games.fr (Vereenvoudigde aandelenvennootschap) met een kapitaal van 1.000.000 Euro, Handels- en Vennootschapsregister B 339 702 870 Lille Métropole) op de website van www.nacongaming.com gepubliceerd door NACON (Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 10.000 Euro, Handels- en Vennootschapsregister B 852 538 461 Lille Métropole) toegankelijk op het adres www.nacongaming.com.

AANDUIDING VAN DE VERKOPER

GAMES.FR met een kapitaal van 1.000.000 Euro, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister onder nummer 339 702 870  – (Bedrijfsnummer 33970287000041) – Maatschappelijke zetel CRT N°2 RUE DE LA VOYETTE 59818 LESQUIN Telefoon: +33 (0)3.20.90.72.30. Intracommunautair BTW-nummer: FR 44339702870. De vennootschap GAMES.FR is een 100% filiaal van NACON.

Toepassingsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden voor de verkoop van de Producten zijn van toepassing op alle bestellingen die op afstand gedaan worden door een natuurlijke persoon die over de rechtsbevoegdheid hiertoe beschikt en op persoonlijke titel als consument rechtstreeks handelt op de op het volgende adres bereikbare website: www.nacongaming.com –  toegang tot de website via iedere desktop of mobiel toestel voor smartphones of tablets (hierna samen te noemen de “Website”)

Uitsluitingen van toepassing 

De AVV zijn niet van toepassing op professionals. Worden als professionals beschouwd: alle natuurlijke en rechtspersonen, openbaar of privé, die handelen voor doeleinden die passen in het kader van hun commerciële, industriële, ambachtelijke, vrije of agrarische beroepsactiviteit, ook wanneer dit in naam of voor rekening van een andere professional geschiedt. Gelieve voor het openen van een professioneel account contact op te nemen met de commerciële afdeling voor professionals van de vennootschap NACON op nummer +44 (0) 8081010970.

Wijzigingen van de AVV 

Deze AVV kunnen op ieder moment door Nacon gewijzigd worden. U dient deze voor iedere bestelling te raadplegen en te aanvaarden. De van toepassing zijnde AVV zijn die op Website vermeld staan op het moment van uw bestelling en die bij de e-mail gevoegd zijn die u ter bevestiging van uw bestelling ontvangt. Voor iedere op de Website gedane bestelling wordt men geacht de op het moment van deze bestelling geldige AVV volledig, zonder voorbehoud en onvoorwaardelijk te aanvaarden.

De sectoren met een Uitgebreide verantwoordelijkheid van de producenten

De sectoren met een Uitgebreide verantwoordelijkheid van de producenten, de unieke ID’s van Nacon voor de Accessoires worden door de ADEME volgens de volgende sectoren ingedeeld:

 • Sector Huishoudelijke verpakkingen: Unieke ID: FR028344_01PRLK
 • Sector E.E.A. : Unieke ID: FR028344_05MDPG
 • Sector batterijen en accu’s: Unieke ID: FR028344_06QE6B

HET OP DE WEBSITE BESTELLEN VAN PRODUCTEN

Voor iedere bestelling van een of meerdere Producten (hierna het/de “Product(en)”) dient u over een geldige bankpas of een Paypal account te beschikken, voor een bezorging bij u thuis in Europees Frankrijk of een van de vermelde lidstaten van de Europese Unie.

Alleen de bestellingen voor welke uw betalingen en dossiers vooraf door GAMES.FR gevalideerd zijn, zullen in behandeling genomen worden.

 • U dient over een geldig, via een computer toegankelijk e-mailadres te beschikken,
 • Tijdens uw bestelling kiest u het/de Product(en) dat/die u wilt bestellen. Er wordt online een overzicht van uw bestelling getoond. U kunt dit wijzigen of aanvaarden om uw bestelling te bevestigen,
 • Tijdens uw bestelling moet u kennis nemen van deze “Algemene Verkoopvoorwaarden voor Producten”, deze lezen en, in het voorkomende geval, het vakje voor de aanvaarding hiervan aanvinken,
 • U ontvangt vervolgens op uw e-mailadres een bevestiging van uw bestelling.

De op de door u ingevulde en gevalideerde bestelbon vermelde elektronische gegevens hebben een bewijswaarde. GAMES.FR behoudt zich het recht voor om voorafgaand aan de bezorging van het/de Product(en) deze gegevens te verifiëren.

DE PRIJS VAN DE PRODUCTEN

De prijs van de Producten (exclusief bezorgkosten) is de prijs die op de productfiche op de Website vermeld staat. Nacon behoudt zich het recht voor de prijs van zijn Producten op ieder moment te wijzigen, met inachtneming van de van toepassing zijnde wetgeving.

De producten die u besteld zullen gefactureerd worden op basis van de prijzen op de Website die geldig waren op het moment waarop uw bestelling gevalideerd werd.

De van toepassing zijnde prijs is de prijs die vermeld wordt in het overzicht van uw bestelling (vermeld op de e-mail die de bestelling bevestigt).

De prijs van het/de Product(en) moet betaald worden tijdens de bestelling en wordt aangegeven in euro’s, inclusief btw en exclusief de bezorgkosten.

Voor de in aanmerking komende producten omvat de op de productfiche vermelde prijs ook het bedrag van de milieubijdrage.

U kunt het bedrag van de van toepassing zijnde bezorgkosten raadplegen tijdens uw bestelling en wanneer u de bezorgwijze van uw bestelling selecteert.

Deze eventuele kosten worden aangegeven in de loop van de bestelling en worden aan het einde van de bestelling bovenop de prijs van het/de geselecteerde Product(en) in rekening gebracht. Voor de professionals wordt bij iedere betalingsachterstand van rechtswege een vertragingsboete toegepast die gelijk is aan 3 maal het percentage van de wettelijke rente.

Noch GAMES.FR, noch NACONGAMING.COM houdt een voorraad bij, zodat het in de winkelmand plaatsen van een product of een dienst niet de beschikbaarheid van dit Product, noch de prijs hiervan garandeert.

BESCHIKBAARHEID

De Producten zijn beschikbaar zolang deze op de Website getoond worden, tenzij anders vermeld. Ingeval een Product niet beschikbaar is, zal GAMES.FR binnen tweeënzeventig (72) uur (werkdagen) na de datum van uw bestelling per e-mail of telefonisch contact met u opnemen.

U zult zo geïnformeerd worden binnen welke termijn het/de Product(en) bezorgd zullen kunnen worden.

Indien het bestelde Product niet beschikbaar is, kunt u om terugbetaling van de prijs van uw hele bestelling vragen, indien deze al berekend en geïnd werd, en wel binnen uiterlijk dertig (30) dagen vanaf de betaling, ofwel het Product laten vervangen door een Product met dezelfde prijs.

BEZORGINGEN

Bezorgingsvoorwaarden

De bestellingen worden in Europees Frankrijk en in de op de website www.nacongaming.com vermelde landen bezorgd op het adres dat u op het moment van de bestelling heeft aangegeven. Op het moment van de bezorging kan u gevraagd worden een identiteitsbewijs te tonen, zodat de vervoerder uw identiteit kan vergelijken met de identiteit die op het moment van uw bestelling is opgegeven.

Indien de bestelling niet wordt gevalideerd, wordt u geïnformeerd over de annulering van uw bestelling, of zal u gevraagd worden aanvullende bewijsstukken te overleggen. In dat laatste geval zal uw bestelling vanaf de ontvangst van deze stukken en de validering hiervan, verder voorbereid worden.

Onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de ontvangst en van de validering van uw dossiers en de door GAMES.FR op de dag van de bestelling voorgestelde betaalmiddelen, zal uw bestelling uiterlijk bezorgd worden op de datum die vermeld staat op de pagina van de keuze van de bezorgwijze voor de definitieve validering van uw bestelling.

Ingeval van een bestelling die gedaan wordt buiten de werkdagen (weekend, feestdag of vrije dag) gelden de bezorgtermijnen vanaf de eerstvolgende werkdag.

Na de bezorging van het/de Product(en) heeft u vierentwintig uur (24 uur) de tijd om enig missend element te melden bij de Commerciële Helpdesk van GAMES.FR op nummer +44 (0) 8081010970 (lokaal tarief vanaf een vaste telefoon) of per e-mail op het adres assistance.nacon@games.fr, zodat GAMES.FR zijn rechten kan doen gelden bij de betreffende vervoerder. U wordt binnen vijf (5) dagen geïnformeerd over de tijd die nodig zal zijn om u het ontbrekende element te doen toekomen, na verificatie door GAMES.FR.

Geval van beschadiging van de bezorgde Producten

Tijdens de ontvangst of het afhalen van uw bestelling moet u de toestand van het/de ontvangen pakket(ten) controleren en een eventuele niet-conformiteit op de leveringsbon vermelden of de bezorging weigeren.

Indien u na het aanvaarden van het pakket constateert dat het/de bestelde Product(en) beschadigd is/zijn, kunt u dit bij ons melden:

 en dit, uiterlijk binnen drie (3) kalenderdagen na ontvangst van uw bestelling.

EIGENDOMS- EN RISICO-OVERDRACHT

De eigendomsoverdracht van het/de bestelde Product(en) vindt pas plaats na de effectieve en integrale betaling van de prijs, d.w.z. hoofdsom en bijhorigheden.

Indien betaling van het/de bestelde Product(en) uitblijft, kan GAMES.FR het/de Product(en) opeisen.

De risico’s (met name inzake diefstal, verlies en beschadiging) worden aan u overgedragen zodra het/de Product(en) bezorgd zijn en zonder dat hiervoor enige terugbetaling aan GAMES.FR verzocht kan worden.

HERROEPINGSRECHT

In overeenstemming met artikel L 221-18 van de Franse consumentenwetgeving beschikt u over een herroepingsrecht (met uitzondering van de in artikel L 221-28 van deze wetgeving vermelde gevallen) dat u kunt uitoefenen binnen 14 (veertien) volle kalenderdagen vanaf de dag na de bezorging van uw bestelling. Bij bestelling van meerdere Producten gaat de herroepingstermijn van veertien dagen in de dag na de datum van ontvangst van het laatste Product (waarbij het poststempel als bewijs voor de datum van verzending geldt). Als de laatste dag van deze termijn van veertien (14) dagen een zaterdag, een zondag, een feestdag of een vrije dag is, wordt deze periode verlengd tot de eerstkomende werkdag.

Voornoemde herroepingstermijn is niet van toepassing op producten die onderhevig zijn aan kwaliteitsverlies en waarvan de sanitaire veiligheid in gevaar gebracht zou kunnen worden, zoals Essentiële Oliën in de vorm van synergiën of zuivere essentiële oliën, wanneer deze geopend zijn.

Herroepingsmodaliteiten

Om van dit recht gebruik te maken, kunt u:

 • Het standaard formulier voor herroeping (te vinden in Bijlage 2) downloaden, afdrukken en invullen en dit per e-mail verzenden aan assistance.nacon@games.fr
 • schrijven naar NACON C/O GAMES.FR, 396 rue de la Voyette, CRT2 FRETIN, CS 90414- 59814 LESQUIN CEDEX, FRANKRIJK en op ongezegeld papier melden dat u van plan bent uw keuze te herroepen;
 • contact opnemen met de klantenservice (zie het hierboven vermelde e-mailadres)

In alle gevallen moet het document van de herroeping in ieder geval de naam en voornaam van de klant, het tijdens de bestelling aangegeven e-mailadres, het bestelnummer en de factuur omvatten.

TERUGZENDING VAN DE PRODUCTEN

U dient het/de Product(en) betreffende de herroeping terug te zenden aan de Verkoper, zonder onnodige vertraging en in ieder gevaluiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop u uw beslissing zich te herroepen aangekondigd heeft. Deze periode wordt als nageleefd beschouwd indien u het/de Product(en) voor het verstrijken van deze veertien (14) dagen terugzendt.

U kunt om inruiling of terugbetaling van het/de bestelde Product(en) verzoeken op het door GAMES.FR vermelde adres of op nummer +44 (0) 8081010970 (Lokaal tarief vanaf een vast telefoonnummer).

De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant.

De retourzending van de producten geschiedt onder uw verantwoordelijk en op uw kosten. Alle bij deze gelegenheid door het/de Product(en) geleden schade leidt tot annulering van uw recht op uitoefening van uw herroepingsrecht. Wij raden u aan een verzekering af te sluiten voor het vervoer van het/de terug te zenden Product(en). Hoewel deze verzekeringen niet verplicht zijn, kunnen deze nuttig blijken te zijn en u beschermen tegen breuk, verlies of diefstal.

Het/de Product(en) waarvoor terugbetaling is verzocht, moet(en) om veiligheidsredenen per aangetekende verzonden teruggezonden worden.

Het/de Product(en) wordt/worden teruggezonden in hun originele verpakking en in goede staat, samen met alle eventuele accessoires en de documentatie. Het/de Product(en) moet(en) in perfecte staat voor wederverkoop zijn. Zo is geen terugbetaling mogelijk voor incomplete Producten of Producten die als gevolg van andere handelingen dan nodig voor het vaststellen van de aard, de eigenschappen en/of de goede werking, beschadigd zijn.

Een bestelling die incompleet wordt teruggezonden naar het aangegeven adres en/of bij afwezigheid van het retournummer van het/de Product(en) en/of de retourzending van het/de Product(en) naar een ander adres dan verstrekt door GAMES.FR, zal niet als retourzending behandeld, en derhalve niet terugbetaald worden.

DE VOORWAARDEN VOOR TERUGBETALING

In het geval u gebruik zou maken van uw herroepingsrecht wordt u terugbetaald binnen dertig (30) werkdagen na de datum waarop u gebruik gemaakt heeft van uw herroepingsrecht. GAMES.FR kan de terugbetaling echter uitstellen tot na de effectieve ontvangst van de producten.

Verder wordt bepaald dat een Product waarvoor een promotievoordeel gegeven is, zal worden terugbetaald tegen de prijs die u daadwerkelijk betaald heeft of die betaald had moeten worden als deze niet meer voldoet aan de voorwaarden om hiervan te profiteren. Anders gesteld betreft de terugbetaling de prijs van de aan u gefactureerde bestelling die door GAMES.FR geïnd is.

Alleen de kosten voor de retourzending blijven voor uw rekening, tenzij u ervoor gekozen heeft gebruik te maken van een vervangend Product in het geval dat het/de Product(en) niet beschikbaar zijn.

WIE CONTACTEREN?

Voor al uw commerciële vragen beschikt u over een e-mailadres assistance.nacon@games.fr (behandeling van in het Frans of Engels geschreven e-mails) en een telefoonnummer: +44 (0) 8081010970. Deze commerciële helpdesk beantwoordt alleen Franse telefoontjes. Onze commerciële afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van 9u tot 18u. Deze afdeling is niet bereikbaar in het weekend en op feestdagen, noch per e-mail, noch per telefoon.

UW PRODUCTGARANTIES

Op alle Producten zijn de wettelijke garanties en eventueel een garantie van de fabrikant van toepassing. Gelieve in dat geval de gebruikshandleiding van uw Product te raadplegen voor meer informatie hierover en de vragen/antwoorden op onze website te bekijken (rubriek Ondersteuning) www.nacongaming.com alvorens contact op te nemen met onze technische dienst. Deze dienst behandelt geen problemen met betrekking tot uw bestelling, maar uitsluitend technische defecten aan uw elektronische Product.

WETTELIJKE GARANTIES

Indien u een verkeerde werking van u Product constateert, kunt u contact met ons opnemen via het formulier van de website www.nacongaming.com of door te bellen naar nummer +44 (0) 8081010970 (beltarief zonder toeslag) van maandag t/m vrijdag van 9u tot 19u, met uitzondering van feestdagen en uitsluitend als u in Europees Frankrijk verblijft. Als het probleem onder de garantie schijnt te vallen, zullen wij uw Product na ontvangst van het defecte Product omruilen. Hiertoe moet u de door onze technische dienst aangegeven procedure volgen. Na de ontvangst van uw Product zullen onze adviseurs hier de diagnose van stellen. Als bevestigd wordt dat het probleem onder de voornoemde garanties valt, zullen wij een nieuw Product naar uw huisadres in Europees Frankrijk verzenden.

Wij verbinden ons dan u een Product terug te zenden dat identiek of van een hogere kwaliteit is.

Indien na de diagnose blijkt dat het probleem niet onder de voornoemde garanties valt, zullen wij u het originele Product terugzenden, als u dit bevestigt tijdens een uitwisseling per e-mail, waarbij de kosten voor  het terugzenden voor uw rekening blijven.

In alle gevallen dient u het aankoopbewijs te bewaren om van de garantie gebruik te kunnen maken. Er zal u hierom gevraagd worden bij iedere briefwisseling met onze technische afdeling.

Er wordt in herinnering gebracht dat in het kader van de wettelijke conformiteitsgarantie, de consument:

 • vanaf de levering van het goed twee jaar de tijd heeft te handelen tegen zijn verkoper;
 • kan kiezen tussen de reparatie of de vervanging van het goed, onder voorbehoud van de voorwaarden van de kosten voorzien in artikel L 217-9 van de Franse consumentenwetgeving;
 • vrijgesteld is van het leveren van het bewijs van het bestaan van de conformiteitsfout van het goed gedurende de zes maanden volgend op de levering van het goed. Sinds 18 maart 2016 is deze termijn vierentwintig maanden, m.u.v. tweedehands goederen.

De wettelijke conformiteitsgarantie staat los van de contractuele garantie die eventueel van toepassing is op uw goed. Er wordt in herinnering gebracht dat de consument kan besluiten een beroep te doen op de garantie tegen de verborgen gebreken van het verkochte goed in overeenstemming met artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek en dat hij in dat geval kan kiezen tussen het annuleren van de verkoop of het verlagen van de verkoopprijs, in overeenstemming met artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

FABRIEKSGARANTIES

De fabrieksgaranties sluiten niet de wettelijke conformiteitsgarantie uit, noch die voor verborgen gebreken, zoals vermeld aan het einde van dit artikel.

De commerciële garantie en de fabrieksgarantie zijn geldig bij een normaal gebruik van het/de Product(en) en dekken, met name, niet:

 • Schade met een oorzaak buiten het Product om: nalatigheid, een verkeerd gebruik, een schok of een val, een verkeerde aansluiting, de gevolgen van een te hoge elektrische spanning, onvoldoende bescherming tegen vocht, warmte of vorst, blikseminslag, waterschade, wijzigingen, reparaties of pogingen hiertoe uitgevoerd door een niet door NACON hiertoe bevoegde persoon en meer in het algemeen schade van welke aard dan ook, waarvan de oorsprong op een later tijdstip dan de bezorging plaatsvond,
 • Schade geleden door de gebruiker als gevolg van een verkeerde werking van het/de Product(en) en, met name, iedere bedrijfsschade of commerciële, financiële of morele schade,
 • Verlies, diefstal of breuk van het/de Product(en).

BESCHERMING T.O.V. DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Tijdens het gebruik van onze online besteldiensten zullen wij u betreffende persoonsgegevens moeten vergaren.

De persoonsgegevens worden verwerkt volgens de bepalingen van het Klanten Privacybeleid, beschikbaar in de rubriek “Privacybeleid” onderaan de pagina van de website nacongaming.com.

In overeenstemming met artikel 34 van de Franse wet “Bescherming t.o.v. de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens” van 6 januari 1978 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking trad, heeft u tijdens de hele periode dat uw gegevens bewaard worden, recht op inzage in, en rectificatie en gedeeltelijk of volledig wissen van de u betreffende persoonsgegevens. U kunt zich verder verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door, wanneer dit mogelijk is, om de beperking of de overdraagbaarheid daarvan te vragen. U kunt tot slot richtlijnen aan NACON sturen betreffende het gebruik van uw gegevens na uw overlijden. U kunt uw rechten uitoefenen door uw verzoek in te dienen op het volgende adres: privacy@nacongaming.com. U heeft het recht een claim in te dienen bij de Franse privacywaakhond CNIL of bij enige andere bevoegde controle-autoriteit.

TOEWIJZING VAN BEVOEGDHEID

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden voor Producten vallen onder het Franse recht. In geval van een geschil betreffende de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden is de Rechtbank van Koophandel van Parijs als enige bevoegd, met uitzondering van geschillen met andere personen dan winkeliers, voor wie de wettelijke bevoegdheidsregels van toepassing zijn.

 

Bijlage 1: Artikelen inzake de wettelijke garantie en de garantie voor verborgen gebreken

Bijlage 2 : Herroepingsformulier